Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky www.bejbynet.sk.

Podmienkou nákupu veshopu www.bejbynet.sk je súhlas s týmito všeobecnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky podnikateľa kuzavření kúpnej zmluvy. Zaslaním objednávky spotrebiteľa podnikateľmi prostredníctvom eshopu, spotrebiteľ výslovne potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými podmienkami oboznámil a že s týmito výslovne súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež "všeobecné obchodné podmienky" alebo "obchodné podmienky") sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi podnikateľom a spotrebiteľom.

Znenie všeobecných obchodných podmienok môže podnikateľ meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok.

 1. Pojmy

 

Všeobecné obchodné podmienky - sú tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku pre eshop (internetový obchod) www.bejbynet.sk.

Eshop (internetový obchod) - sú internetové stránky www.bejbynet.sk prostredníctvom ktorých je prevádzkovaný eshop (internetový obchod) obchodnej spoločnosti MIDEA sro, ktorej údaje sú uvedené nižšie.

Tovar - je hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná na kúpu vtomto eshopu. Tovar je vnabídce eshopu označené vždy názvom, objednávacím číslom a spravidla je tiež vyobrazené na fotografii, ktorá je ilustračné a nemusia zohľadňovať vždy všetky varianty, ktoré sú eshopom ponúkané. Ku každému tovaru je potom vsekci opis tovaru pripojený krátky informatívny text o ponúkanom tovare, ďalej je tu tiež pripojená informácie o ďalších ponúkaných variantoch tovar, ak je táto iná varianta ponúkaná. Tovar "na sklade" je iba orientačné, lebo hoci stav skladom dostupného tovaru je priebežne aktualizovaný, môže sa aktualizácie tohto údaje objaviť surčitou časovým zdržaním. V prípade skladové nedostupnosti tovaru, ohľadom ktorého bola zaslaná spotrebiteľom objednávka, podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, objednávku odmietne.

Podnikateľ - MIDEA s.r.o

Spotrebiteľ - je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu spodnikatelem alebo snívam inak koná.

Kúpna zmluva (ďalej tiež len "zmluva") - zmluva uzatvorená medzi podnikateľom a spotrebiteľom prostredníctvom eshopu. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru za kúpnu cenu. Na základe kupnísmlouvy sa podnikatelzavazuje dodať spotrebiteľovi tovar a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo ktomuto tovaru a spotřebitelse zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za neho podnikateľovi kúpnu cenu.

 

2. Základné údaje podnikateľa prevádzkujúceho www.bejbynet.sk

obchodná spoločnosť MIDEA sro,

IČO: 26455404

DIČ: CZ26455404

so sídlom Na Vinici 31, 100 00 Praha 10, zapísaná dňa 28.6.2001 na Mestskom súde vPraze, oddiel C, vložka č 83434 (ďalej len "podnikateľ")

Podnikateľ je platcom DPH.

Kontaktné údaje podnikateľa

 

Obchodná spoločnosť MIDEA s.r.o,

Daxnerova 9, 010 01 Žilina

Prevádzková doba: Po - Pia 9 - 18 hod

telefón: 0413219989

email: info@bejbynet.sk

Na emaily podnikateľ zodpovedá spravidla v lehote do 24 hodín, najdlhšie však do 3 dní.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK0811000000002923909190

 1. Všeobecné informácie

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (napr. telefón, internet a ďalšie) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb a ostatných poskytovateľov týchto služieb, ktoré spotrebiteľ používa. Tieto náklady si hradí spotrebiteľ. Spotrebiteľ výslovne súhlasí spoužitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

Kúpna zmluva sa uzatvára včeském jazyku, popr. aj inom jazyku, ak je zrozumiteľný pre spotrebiteľov a podnikateľov a na tomto inom jazyku sa výslovne obe strany dohodnú.

Podrobné informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich kuzavření zmluvy sú podrobne popísané nižšie a ďalej na internetových stránkach www.bejbynet.sk pri samotnej objednávke tovaru.

 1. Kúpna zmluva, objednávka tovaru

Ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie ponuka tovaru uverejnená na www.bejbynet.sk za uvedené ceny. Cena uvedená u konkrétneho tovaru je úplná, a to vrátane všetkých poplatkov a DPH. Do uvedenej ceny však nie sú započítané náklady spojené s doručením tovaru spotrebiteľovi ani so zvoleným spôsobom úhrady za tovar. Ponuka tovaru sa uskutočňuje výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

Doručením objednávky tovaru spotrebiteľom podnikateľmi je uzavretá kúpna zmluva. Ktorého objednávka spotrebiteľa zaslaná podnikateľovi sdodatkem alebo odchýlkou, nejedná sa o riadnu objednávku a takú to objednávkou nie je podnikateľ viazaný.

Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Každá objednávka musí obsahovať najmenej tieto podstatné údaje:

a) identifikačné údaje spotrebiteľa - meno, priezvisko, adresa bydliska, popr. kontaktná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;

b) identifikáciu tovaru podľa ponuky podnikateľa;

c) požadované množstvo tovaru;

d) miesto dodania, ak nebude miesto pre dodanie tovaru uvedené, má sa za to, že je ním adresa bydliska spotrebiteľa, popr. doručovacia adresa

e) voľbu spôsobu dodania vrátane súhlasu s nákladmi na dodanie;

f) voľbu spôsobu úhrady vrátane súhlasu snáklady za zvolený spôsob úhrady.

Ak nebude objednávka obsahovať požadované údaje, nebude považovaná za riadnu objednávku a nebude ju možné takto podnikateľom spotrebiteľovi potvrdiť. Podnikateľ bude kontaktovať v takom prípade bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom spotrebiteľa za účelom odstránenia nedostatkov objednávky.

Údaje, ktoré spotrebiteľ zadáva pri objednávke, môže kedykoľvek pred jej odoslaním upraviť. Počas vyplňovaní objednávky sa môže vždy spotrebiteľ vrátiť o krok späť a upraviť ktorýkoľvek zo zadaných údajov. Pred odoslaním objednávky si spotrebiteľ môže opäť skontrolovať všetky zadané údaje a prípadne ich opraviť, a to tak, že sa vráti o patričný počet krokov späť až Kuda, ktorý bol nesprávne zadaný.

Objednávkou, ktorá bude doručená spotrebiteľom podnikateľovi prostriedky komunikácie na diaľku (elektronické komunikácie), potvrdzuje spotrebiteľ, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami podnikateľa, a že s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí. Po doručení objednávky spotrebiteľa podnikateľmi, podnikateľ bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní potvrdí spotrebiteľovi obdržaní jeho objednávky a následne aj samotnú objednávku. Vprípade, že by došlo kvyčerpání zásob tovaru alebo straty schopnosti podnikateľa plniť je podnikateľ oprávnený objednávku spotrebiteľa odmietnuť, o čom bude spotrebiteľa do troch pracovných dní informovať.

Spotrebiteľ je oprávnený objednávku zrušiť, to však len vtom prípade, že zrušenie objednávky bude podnikateľovi doručené skôr, ako podnikateľ zašle spotrebiteľovi potvrdenie objednávky. Ak Vtakom prípade spotrebiteľ uhradil cenu objednávaného tovaru, podnikateľ mu bezodkladne sumu zodpovedajúcu tejto kúpnej cene vráti, a to spôsobom, akým bola spotrebiteľom podnikateľovi uhradená.

 

5. Dodanie tovaru

 

Poplatky spojené sdodáním tovaru:

 

Balné je zahrnuté vcene tovar.

 

Prehľad spôsobov dodania tovaru a poplatky za dodanie tovaru, ktoré nie sú zahrnuté vcene tovaru a budú spotrebiteľovi účtované vzávislosti na tom, aký spôsob dopravy spotrebiteľ zvolí. Aktuálna cena dopravy vybraného spôsobu dopravy niesli, ktorá bude spotrebiteľovi účtovaná, je vždy zobrazená pri konkrétnej objednávke. Orientačný prehľad spôsobov a cien dopravy tu .

 

Prehľad možných spôsobov úhrady za tovar a poplatky za spôsob úhrady za objednaný tovar, ktoré nie sú zahrnuté vcene tovaru a budú spotrebiteľovi účtované v závislosti na voľbe spotrebiteľa spôsobu platby:

Dobierka 1,-€

Platba kartou online podnikateľom nebude účtovaný žiadny poplatok

Prevodom na bankový účet podnikateľa podnikateľom nebude účtovaný žiadny poplatok

Dodanie tovaru

 

Podnikateľ dodá spotrebiteľovi tovar vsúlade sjeho objednávkou na adresu uvedenej vtejto objednávke ako adresa pre dodanie tovaru najneskôr do 5 pracovných dní, pokiaľ u jednotlivého tovaru nie je uvedená iná lehota dodania. Je-li u objednaného tovaru uvedené skladom, potom je podnikateľom spravidla odoslaný do 2 pracovných dní.

 

Vprípade, že tovar bude hradené vhotovosti alebo vprípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Vprípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

 

Vprípade bezhotovostné platby je spotrebiteľ povinný uhradiť kúpnu cenu spolu suvedením variabilného symbolu platby. Variabilným symbolom je potom číslo objednávky. Vprípade bezhotovostnej platby je záväzok uhradený okamihom pripísaním príslušnej čiastky na účet podnikateľa. Vprípade, že sa spotrebiteľ rozhodné pre bezhotovostnú platbu, bude podnikateľom zaslané, ako je uvedené vyššie, až po úhrade kúpnej ceny, a to vrátane nákladov na dopravu.

Vprípade, že prepravca nezastihne spotrebiteľa na adrese miesta dodania, zanechá prepravca oznámenia a pokúsi sa tovar doručiť nasledujúci pracovný deň, popr. dohodnúť (napr. telefonicky alebo iným vhodným spôsobom) so spotrebiteľom iný termín dodania. Doručuje Ak tovar držiteľ poštovej licencie a ak nie je spotrebiteľ v mieste dodania zastihnutý, postupuje sa podľa pravidiel pre doručovanie stanovených držiteľom poštovej licencie. Prípadné zvýšené náklady spojené s opakovanými pokusmi o doručenie tovaru nesie spotrebiteľ.

Tovar je dodávaný v bežných obaloch od výrobcu. Spolu s objednaným tovarom je dodávaný, ak to vyžaduje povaha objednaného tovaru, návod na obsluhu. Pri dodaní tovaru je spotrebiteľovi odovzdaná faktúra s náležitosťami daňového dokladu, ktorý je zároveň aj záručným listom, pokiaľ tento nie je priložený zvlášť.

Spotrebiteľ je pri preberaní tovaru od dopravcu vykonávajúceho prepravu tovaru spotrebiteľovi na miesto uvedené v objednávke povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru. Ak spotrebiteľ pri kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca tovar je inak poškodená alebo zdeformovaná, nesmie zásielku obsahujúcu tovar od dopravcu prevziať a je povinný podnikateľov bezodkladne informovať odôvod, prečo tovar neprevzal. V prípade prevzatia takejto zásielky je nutné s dopravcom spísať protokol o poškodení zásielky. Ak zákon nestanoví inak, podnikateľ je oprávnený dodať predávajúcemu náhradné plnenie do 30dní odo dňa, kedy bolo spotrebiteľom oprávnene odmietnuté prevzatia tovaru. Vprípade, že zásielka obsahujúca tovar nevykazuje žiadne znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie, avšak po prevzatí zásielky kontrolou tovaru spotrebiteľ zistí, že tovar je poškodený a toto poškodenie mohlo byť spôsobené pri preprave zásielky, je spotrebiteľ povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť podnikateľovi, inak zodpovedá za škodu, ktorá podnikateľovi vznikne vdôsledku porušenia tejto povinnosti. V takom prípade sú nároky spotrebiteľov riešené vreklamačním riadenia, ako je uvedené nižšie.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na spotrebiteľa úhradou kúpnej ceny za tovar, nákladmi spojenými sdopravou tovar, popr. tiež náklady spojené súhradou za tovar a jeho prevzatím spotrebiteľom. Ak nie je výslovne uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak, rozumie sa kúpnou cenou aj náklady spojené sdodáním tovaru a platbou za tovar.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (eshop, internetový obchod), má spotrebiteľ v súlade sustanovením § 1829 ods.1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo spotrebiteľom určenou treťou osobou. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty, ako je uvedená vyššie.

V prípade, že spotrebiteľ chce uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy tak, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, teda v lehote 14 dní, musí o svojom odstúpení informovať podnikateľov formou jednostranného právneho rokovania, a to napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľom poštových služieb alebo emailom. Spotrebiteľ môže použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Použiť tento formulár však nie je povinnosť. Tento formulár je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok.

V prípade, že spotrebiteľ podľa přechozí odsekov odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo podnikateľmi doručené oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré podnikateľ od spotrebiteľa dostal, vrátane nákladov na dodaní (okrem dodatočných nákladov vzniknutých vdôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob dodania podnikateľom ponúkaný). Podnikateľ však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá, alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal. Odstúpi Ak spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od podnikateľa dostal.

Pre vrátenie platieb spotrebiteľovi použije podnikateľ rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil na pôvodnú transakciu, iným spôsobom budú peňažné prostriedky vrátené len vtedy, ak stímto iným spôsobom bude spotrebiteľ výslovne súhlasiť. V žiadnom prípade spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady.

Spotrebiteľ bude znášať náklady spojené svrácením tovaru, a to v závislosti na spôsobe, akým sa spotrebiteľ rozhodne tovar vrátiť.

Vprípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť podnikateľovi tovar v stave, vjakém ho prevzal, teda ak je to možné, tak najlepšie v pôvodnom obale, ďalej nepoužitý a nepoškodený spolu so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou a spřípadnými darčeky, ktoré spotrebiteľ obdržal spolu sezbožím . Vrátenie tovaru zaisťuje spotrebiteľ jeho odoslaním na kontaktnú adresu podnikateľa alebo jeho odovzdaním vprovozovně podnikateľa.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ vprípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. vmezidobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, cojižnemůže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže podnikateľ uplatniť naspotřebiteli právo na náhradu škody a započítať svoj nárok vrátenú kúpnu cenu. Podnikateľ je Vtakom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Podnikateľ spotrebiteľovi Vtakom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

 1. Práva a povinnosti zvadného plnenia, reklamačné konanie

Práva a povinnosti podnikateľov a spotrebiteľov ohľadom práv zvadného plnenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi, predovšetkým potom ustanovením § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 Občianskeho zákonníka.

Práva zvadného plnenie

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zvady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru vdobe 24 mesiacov od prevzatia.

Ak má tovar vadu a ak je táto vada odstrániteľná, môže sa spotrebiteľ domáhať buď opravy, alebo doplnenia toho, čo chýba, alebo primeranej zľavy zkupní ceny. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno tovar zdôvodu tejto vady riadne užívať, môže spotrebiteľ buď od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo sa domáhať primeranej zľavy zkupní ceny. Spotrebiteľovi patrí aj náhrada účelne vynaložených nákladov pri uplatnení tohto práva.

Keď je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému kzboží alebo vreklamě vsúlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.

Ak požiada o to spotrebiteľ, potvrdí mu podnikateľ vpísemné forme, vjakém rozsahu a po akú dobu trvajú povinnosti vprípade vadného plnenia. Podnikateľ má povinnosť zvadného plnenia minimálne Vtakom rozsahu, vjakém trvajú povinnosti zvadného plnenia výrobcu. Vpotvrzení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikujúce údaj, poprípade i ďalšieho údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti.

Ak je to potrebné, vysvetlí podnikateľ vpotvrzení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah podmienky a dobu trvania svojej zodpovednosti aj spôsob, akým je možné uplatniť práva znie plynúce. Vpotvrzení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva spotrebiteľa, ktoré sa ku kúpe veci viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdení.

Ak nemá tovar vlastnosti, ako je uvedené vyššie (predovšetkým tovar nemá vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré podnikateľ alebo výrobca popísal alebo ktoré spotrebiteľ očakával sohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané ; tovar sa nehodí kúčelu, ktorý pre jej použitie podnikateľ uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa; tovar nezodpovedá akosti alebo vyhotovení dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, tovar nie je vodpovídajícím množstvo, miere alebo hmotnosti a tovar nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov) môže spotrebiteľ požiadať aj o dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom kpovaze vady neprimerané, ak sa vada týka len súčasťou tovaru, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ je to však vzhľadom kpovaze veci neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj vprípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. Vtakom prípade má právo spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.

Neodstúpi Ak spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj vprípade, že mu podnikateľ nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že podnikateľ neuskutoční nápravu v primeranej časovej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo zvadného plnenie spotrebiteľovi nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak spotrebiteľ vadu sám spôsobil.

Tovar je chybný, ak nie je podnikateľom odovzdané spotrebiteľovi vujednaném množstva, akosti a vyhotovení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní podnikateľ vjakosti a prevedenie vhodných pre účel patrný zkupní zmluvy.

Pri určení akosti alebo vyhotovení podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy musí tovar akosťou alebo vyhotovením zodpovedať vzorky alebo predlohe. Ak sa líši akosť alebo prevedenie určené v zmluve a vzorka alebo predloha, rozhoduje zmluva. Určí Ak zmluva a vzorka akosť alebo prevedenie rozdielne, nie však rozporne, musí tovar zodpovedať zmluve aj vzorky alebo predlohe. Za vadu sa považuje aj iné plnenie. Za vadu sa ďalej považujú aj vady VDÔKAZ nutné pre užívanie tovaru.

Právo spotrebiteľa zvadného plnenie zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na spotrebiteľa, hoci sa prejaví až neskôr. Právo spotrebiteľa založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú podnikateľ spôsobil porušením svojej povinnosti.

Je-li vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má spotrebiteľ právo

 1. na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo chýbajúceho tovaru,
 2. na odstránenie vady opravou tovaru,
 3. na primeranú zľavu zkupní ceny tovaru,
 4. odstúpiť od zmluvy.

Spotrebiteľ oznámi podnikateľovi, ktoré právo si zvolil, a to pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže spotrebiteľ zmeniť bez súhlasu podnikateľov, to neplatí, ak žiada spotrebiteľ opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak podnikateľ neodstráni vady v primeranej časovej lehote, alebo oznámi spotrebiteľovi, že vady neodstráni, môže spotrebiteľ požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu zkupní ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolí Ak spotrebiteľ použije svoje právo plynúce mu zpodstatného porušenie kúpnej zmluvy včas, má práva, ako by sa jednalo o nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy.

Je-li vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má spotrebiteľ právo na odstránenie vady, alebo primeranú zľavu zkupní ceny.

Kým spotrebiteľ neuplatní právo vprípade nepodstatného porušenia zmluvy na zľavu zkupní ceny alebo od kúpnej zmluvy neodstúpi, môže podnikateľ dodať, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže podnikateľ odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru, alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie spotrebiteľovi spôsobiť neprimerané náklady.

Ak podnikateľ neodstráni vadu tovar včas alebo vadu tovaru odmietne odstrániť, môže spotrebiteľ požadovať zľavu zkupní ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže spotrebiteľ zmeniť bez súhlasu podnikateľov.

Pri dodaní nového tovaru podnikateľom spotrebiteľovi, vráti spotrebiteľ podnikateľovi na jeho náklady tovar pôvodne dodané.

Akosť pri prevzatí

Podnikateľ zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar nemá pri prevzatí vady. Najmä podnikateľ zodpovedá spotrebiteľovi, že vdobe, kedy spotrebiteľ tovar prevzal,

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré podnikateľ alebo výrobca popísal alebo ktoré spotrebiteľ očakával sohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 2. sa tovar hodí kúčelu, ktorý pre jej použitie podnikateľ uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 3. tovar zodpovedá akosti alebo vyhotovení dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 4. je tovar vodpovídajícím množstve, miere alebo hmotnosti a
 5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada vpriebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Reklamačné konanie

Práva zvady uplatní spotrebiteľ u podnikateľa, a to bez zbytočného odkladu od zisteného nedostatku tovaru.

Podnikateľ je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni na adrese Borivojova 17, Praha 3, 130 00, a to vprovozní dobe.

Podnikateľ je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo zvadného plnenie uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane prípadného potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Vprovozovně podnikateľa je po celú dobu prevádzkovej doby prítomná osoba poverená vybavovaním reklamácií. Podnikateľ alebo ním poverená osoba rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku kodbornému posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa podnikateľ so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Podmienkou pre beh týchto lehôt je, že spotrebiteľ kvyřízení reklamácie poskytol podnikateľovi požadovanú potrebnú súčinnosť, teda najmä, že umožní podnikateľovi preskúmať reklamovaný tovar a ďalej, že spotrebiteľ preukáže kúpu tovaru, najlepšie dokladom o kúpe, ďalej spotrebiteľ vytkol tovar vadu, pre ktorú ho reklamuje , a oznámil podnikateľovi, aký spôsob reklamácie požaduje.

Zásielky tovaru, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli podnikateľmi zaslané, budú vrátené späť odosielateľovi na jeho náklady.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože podnikateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Vprípade, že sa jedná o oprávnenú reklamáciu, náleží spotrebiteľovi náhrada účelne vynaložených nákladov spojených sreklamací tovar.

Vytkol Ak spotrebiteľ podnikateľmi vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv zvadného plnenie ani záručná doba po dobu, po ktorú nemohol spotrebiteľ vadný tovar užívať.

 1. Ochrana osobných údajov

Podnikateľ zpracováváosobníúdaje ospotřebiteli výlučne na účely plněnípráva povinnostídle kupnísmlouvy. K inému zpracováváníosobních údajůospotřebiteli je podnikateloprávněn iba so súhlasom spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo byť informovaný, aké údaje sú o ňom informované, má právo tieto meniť, dopĺňať, prípadne vysloviť nesúhlas sjejich spracovaním.

Odoslaním objednávky vyslovuje spotrebiteľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení, v automatizovane vedenej databáze podnikateľa ako správcu, prípadne spracovateľom, s ktorým podnikateľ uzavrie zmluvu, a to pre vzájomnú komunikáciu vrátane komunikácie elektronickými prostriedkami týkajúce sa zmluvného vzťahu spotrebiteľa a podnikateľov a pre obchodné a marketingové účely podnikateľa. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje spotrebiteľ dobrovoľne na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať.

Spotrebiteľ má tiež právo odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení a to bezplatne.

9. Záverečné ustanovenia

 

Uzavretá kúpna zmluva bude u podnikateľa uložená tak, aby podľa tejto mohol podnikateľ riadne plniť, a spotrebiteľ si túto môže vyžiadať, a to po dobu jedného roka odo dňa zaslania objednávky.

Otázky tu neupravené sa riadia zákonom 89/2012 Z. z., Občianskym zákonníkom a jeho príslušnými ustanoveniami, ďalej potom zákonom 634/1992 Z. z., O ochrane spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Podnikateľ a spotrebiteľ sa zaväzujú všetky spory riešiť predovšetkým dohodou. Pre prípad, že nedôjde kvyřešení sporu medzi podnikateľom a spotrebiteľom zmierlivou cestou, sú křešení týchto sporov príslušné všeobecné súdy.

Podnikateľ nie je vo vzťahu k spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

Dohľad nad vykonávaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Vprípade, že je kúpna zmluva je uzatvorená medzi podnikateľom a podnikateľom (teda podnikateľ vsúlade sustanovením § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, riadi sa táto zmluva právne vzťahy sníva súvisiace príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a to najmä ustanovením § 2079 nasl. Nie teda príslušnými ustanoveniami týkajúcich sa výlučne uzatváraním spotrebiteľských zmlúv.

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

____________________________________________________________________________

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát:

obchodná spoločnosť MIDEA sro

Daxnerova 9, 010 01 Žilina

____________________________

 

telefón: 0413219989

Email: info@bejbynet.sk

 

Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru ……………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania (*) / Dátum doručenia (*) ..................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov (*) .........................................................................

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov (*) ...........................................................................................

 

 

Dátum: .....................................

 

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak je formulár zasielaný vlistinné podobe *)

 

(*) Nehodiace prečiarknite alebo údaj doplňte

Viac ako 66 561 produktov skladom!